“Semalt” bilen “Google Top” -a çykmak


Onlaýn giňişlik öz kanunlaryny görkezýär. Internetde söwda etmek hakyky dünýäde söwda etmek ýaly däl. Bu has aňsat we çylşyrymly. Bu dünýäniň kanunlaryny bilmeseňiz, penjireden çykarsyňyz. SEO optimizasiýasyny ulansaňyz, işiňiz sagat ýaly işlär. Kärhananyň eýesi, işewür analitik ýa-da marketing hünärmeni bolsaňyz, web gurallaryny netijeli ulanmak üçin täze usullary öwrenmek bilen gyzyklanyp bilersiňiz. Pul gazanmagyň islendik görnüşi, kanuny bolsa, wirtual giňişligiň düzgünlerini bilýän bolsaňyz güýçlendirilip, kämilleşdirilip we ösdürilip bilner.

Özümem onlaýn işewürligi ösdürip bilerinmi?

Internet işini noldan başlap başlan adamlar hakda hekaýalar eşitdiňiz. Belki, bu bagtly ýigitler Bütindünýä Kerebinde mahabat kanunlaryny tötänleýin tapdylar. Elektron söwdanyň tor trafigini özbaşdak köpeltmek üçin şeýle düşünjeli we ussatmy? Täze telekeçi näme bilmeli? Adaty bolmadyk taslamalaryň döremegine ylham nireden tapyp bolar? Maglumat gözläp, dürli internet çeşmelerine girýärsiňiz. Her dürli maglumatlar size düşer. Çylşyrymlylyklara we nuanslara gark bolarsyňyz we haýsydyr bir tejribe toplamazdan ozal wirtual giňişlikde we onuň çäksiz mümkinçiliklerinden ýüz gezek lapykeç bolarsyňyz.

Bu ýol hem mümkin. Aýry bir teňňäni töläp, aýratyn kursy gutaryp bilersiňiz. Netijede näme alarsyňyz? Haýsydyr bir okuw kitabynda beýan edilmedik standart däl ýagdaýlarda ulanylmaly çig bilim. Againene-de size düşnüksiz jogap berjek mugallymyňyza ýüz tutarsyňyz. Näme üçin? Hakyky durmuş ýagdaýlaryndan uzak bolup biler. Näme ýitirersiň? Gymmat günleri we aýlary ýitirersiňiz. Bu, sypdyran pursatlaryňyzyň wagty. Näme üçin? Iş ýeriňiz meşgullanar we täze pikirleri we täze mümkinçilikleri gözlemeli bolarsyňyz. Bu geljege taýynmy?

Üstünlik üçin aragatnaşyk gurallary

Sarp edijiler hakyky dünýädäki söwda görnüşleri üçin onlaýn dükanlara seredýärler. Aýry-aýry çemeleşmeleri we psihologiki goldawy talap edýärler. Simplyöne wirtual dükanyňyza gelýänleriň hemmesine, esasanam bir wagtyň özünde gelse, hyzmat edip bilmersiňiz. Tebigy usul bilen müşderiniň ynamyny gazanyp bilmeseňiz, marketing hileleri köplenç hasaba alynmaz. Şonuň üçin onlaýn telekeçi adam faktoryny dolandyrjak tejribeli adamlara, şeýle hem täsirli dolandyryş gurallaryna mätäç.

Işiňiziň haýsy ugruna garamazdan, size SEO gurallarynyň we işiňizi alyp barmaga kömek etjek hünärmenleriň toplumy gerek bolar. Hatda internetde iň adaty zatlary satmak, ilkinji seredişdäki ýaly aňsat däl. .Agny, bir belgi ýa-da bir programma satjak bolsaňyz, iru-giç ýerine ýetirersiňiz. Nowöne indi yzygiderli we ösýän satuwlar hakda gürleşýäris, munuň üçin bäsdeşlik artykmaçlygyny we ajaýyp müşderi goldawyny almaly.

Aç-açan we gyssagly maglumat elýeterliligi bilen, birinji derejeli programma üpjünçiligi işewürligi ösdürmekde möhüm rol oýnaýar. Üstünlik orta göwrümli kompaniýalara barha köpelýär we başlangyç edýänler ajaýyp girdeji bilen haýran galýarlar. Mümkin bolan müşderiler uzak wagtlap gyrymsy agaçda aýlanýarlar. Geçip barýan müňlerçe bilesigeliji adam üçin taýyn bolmaly. Müşderini gündelik durmuşy we kynçylyklary bilen gyzyklandyryp bolýar. Marka baglanyşygynyň bu duýgusy belli bir marketing syýasatyny we dowamly gatnaşmagyňyzy talap edýär. Mümkin bolan müşderiler, markaňyza bolan ynamyny ösdürip, ýuwaşlyk bilen terbiýelemeli.

Semalt web hyzmaty bilen tanyş


Aboveokardaky onlaýn gurallar täze müşderileri özüne çeker we girdejiňizi ep-esli ýokarlandyrar. Olaryň sany has köp, ýöne olaryň hemmesi hyzmat edilýän sebitiň çäginden çykmaýar. Sanly gullugymyz öz müşderilerine diňe bir täsirli marketing gurallaryny däl, eýsem gözleg motorynyň mümkinçiliklerini artdyrmaga mümkinçilik berýän strategiýany hem hödürleýär. Sebitiňizden, ştatyňyzdan, ýurduňyzdan, hatda yklymyňyzdan çykmak isleseňiz, ygtybarly guralyňyz bar. Bütin dünýäde meşhur bolmak üçin ulanyň.

Semalt , täjirçilik işiňiz bilen gönüden-göni baglanyşykly açar sözleri saýlap, gözleg motorlarynyň gizlin ýollaryna alyp barar. Dessine diýen ýaly, tutuşlygyna alnanda pudak, bäsdeşligiň netijeliligi we abraýy barada zerur maglumatlary alarsyňyz. Sosial ulgamlardaky ösüşi her minutda barlygyňyzy artdyryp bilersiňiz.

SEO ýigrimi birinji asyrda ähmiýetini ýitirjek däl. Bu, markaňyzyň gözleg motorlary arkaly aljak organiki traffigi hakda. Semalt durnukly pozisiýa eýelemäge kömek eder. Ujypsyzja maýa goýum we hünärmenlerimiz bilen yzygiderli hyzmatdaşlyk haýran galdyryjy netije berer. Işiňizdäki ýalňyşlyklar yzygiderli ýok edilip bilner. Käbir şowsuzlyklar mümkin, ýöne oňat işlenip düzülen strategiýa bazaryň basyşyna garşy durup biler. Bazaryňyza laýyk gelýän strategiýany saýlaň we şonuň üçin gidiň.

Semaltyň peýda bolmagy internetiň ösüşi bilen öňünden kesgitlenildi. Ajaýyp beýniler beýle bir köp däl, ýöne bir toparda bolsa, gudrat ýüze çykýar. Bu gudrat 2013-nji ýylda birnäçe akylly adamlar birleşip, Semalt döretmek kararyna gelende bolup geçdi. Kompaniýanyň bütin dünýäde işgärleri bar. Häzirki wagtda ýaş we geljegi uly ýigitler zehinini subut etmek üçin bir ýere gitmegiň zerurlygy ýok. Olaryň hersinde IT taslamalarynda esasy bilim we başarnyk bar.

Işiňizi anyklamak üçin nobatda durmagyň zerurlygy ýok. Bejergini bellemek üçin tekeri täzeden dikeltmegiň zerurlygy ýok. Google Top Netijelerine ýetmek üçin Semalt hünärmenleri bilen habarlaşmaly. Ösüşiňize goşant goşjak derman bar. Bejergimiz, milletine, ştatyna ýa-da yklymyna garamazdan işleýär. Smartfonyňyzyň müşderilerden yzygiderli jaň almagyny isleýärsiňizmi? E-poçtaňyzyň her gün ýüzlerçe okalmadyk e-poçta bilen doldurylmagyny isleýärsiňizmi? Kompaniýanyňyzyň reýtingini iň ýokary bahalara götermek isleýärsiňizmi? Girdejiňizi iki, üç we ş.m. köpeltmek isleýärsiňizmi? Hemme zat gaty ýönekeý. Işiňizi ösdürmäge taýyn bolsaňyz, bu makalany okaň.

Biziň ýagdaýlarymyz

Semalt SEO gurallary dünýäniň onlarça ýurdunyň müşderileri tarapyndan ulanylýar. Iňlis dilini erbet bilýärsiňizmi? Işgärlerimiz ene diliňizde gürleşerler. Kompaniýanyň web sahypasynda olaryň her biri bilen tanşyp bilersiňiz. Minnetdar müşderileriň synlary bar . Bular maddy dünýäde hiç hili esas tapmadyk hekaýalar däl. Semaltyň gülläp ösmegine kömek eden üstünlikli kompaniýalaryň sahypalaryna özüňiz girip bilersiňiz:
  • ROYAL HYZMAT (Apple Service Centre). Bu ukrain kompaniýasy “Semalt FullSEO” -dan peýdalanyp, 10 aýyň içinde organiki traffigini dört esse artdyrdy!
  • Zaodrasle.si. Sloweniýanyň onlaýn seks dükany alty ýyl bäri önümleri we hyzmatlary hödürleýär. “Semalt” bilen on aýlyk hyzmatdaşlygyň dowamynda bu sahypa organiki gözleg traffigini 520% artdyrdy we her aýda gelýänleriň sanyny 1216-a çenli artdyrdy. Häzirki wagtda Zaodrasle.si bu ugurda Sloweniýanyň öňdebaryjy kompaniýasydyr.
  • Franşizalary gözlemek we satyn almak üçin portal. SEO Will Frankling, FullSEO bukjasynyň Google TOP-10-daky açar sözleriň sanyny 5782-e, ilkinji 9 aýda bolsa organiki traffigi 303% artdyrmagyna kömek edendigini öňe sürýär. Häzirki wagtda bu kompaniýa Angliýadaky franşiza pudagynda ilkinji orny eýeleýär.

Biz näme hödürleýäris?

Islendik internet ulanyjy gözleg motorynyň nämedigini bilýär. Elbetde, olaryň birini ulandyň. Häzirki wagtda olaryň köpüsi bar, ýöne Google iň meşhur. Gözleg motory nähili işleýär? Isleg girizýärsiňiz we Google, Rambler ýa-da Yandex tarapyndan tapylan sahypalaryň sanawyny alýarsyňyz. Käbir saýtlaryň birinji ýerde durýandygyna, käbirleriniň bolsa yzda galýandygyna üns beriň. Statistikanyň görkezişi ýaly, ulanyjylaryň arslan paýy diňe birinji orunda durýan baglanyşyklary açýar. TOP-10-a girmek üçin, deslapky işlenen talaplar üçin Google-indeksdäki sahypanyň ornuny ýokarlandyrmak üçin birnäçe çäre görmeli.

SEO gurallaryny çekmek

Semalt inersenerleri, Google TOP 10-da saýty nädip birinji ýerde goýmalydygyny bilýärler. Internetde mahabat, potensial diňleýjileri internetde şuňa meňzeş önümleri ýa-da hyzmatlary gözleýän ähli kompaniýalar üçin täsirli bolup biler. Statistikalara görä, internet ulanyjylaryň sany ýylsaýyn köpelýär. Häzirki wagtda dünýäde ýaşaýanlaryň üçden birinden gowragy internetden peýdalanýar. Näme üçin bu diňleýjiler siziň işiňiz üçin özüne çekiji? Töläp biler. Her gün onlarça we ýüzlerçe müň ulanyjy harydyňyzy gözleýär, ýöne bäsdeşleriň harytlaryny tapýar. Sebäbi has netijeli bäsdeşler gözleg motorynyň netijelerinde eýýäm iň gowy ýerleri eýeledi. Şeýle hem bu ýerleri güne alyp bilersiňiz. Munuň üçin web sahypasynyň gözleg motory optimizasiýasyny başlamaly.

Düşündiriji wideo

Gysga we elýeterli görnüşde, näme edýändigiňizi myhmanlara düşündireris. Işiňiz üçin mahabat wideosy täze müşderileri çekmäge we öwrülişigi ýokarlandyrmaga kömek eder.
Söwda sahypasyny derňemek
Häzirki zaman hakykatlarynda maglumat işiň ganydyr. Onuň ýetmezçiligi ganazlyga sebäp bolýar. Işiňizi elmydama bilmek we gözegçilikde saklamak üçin obýektiw analitiki maglumatlarymyzy ulanyň we ösüşiňiz barada çaklaň. Semalt hünärmenleri bilen onlaýn işiňize gözegçilik ediň!

Web Ösüş

Üç müň milliondan gowrak potensial müşderi önümiňizi satyn almak islemeýär. Näme üçin muny edip bilmeýärler? Millionlarça potensial garşydaşlar Google Top-a girmäge mümkinçilik bermeýär. Işi has ýokary derejä çykaryň! Täze marketing usullaryny tapyň we ýaryşda ýeňiş gazanyň! Muny nädip etmeli? Uly tejribesi bolan hakyky hünärmenleri saýlaň. Şu gün Semalt müşderisi boluň! Müşderi hökmünde onlaýn dükanyňyzy ösdürmegi, täzeden dizaýn etmegi we mahabatlandyrmagy, şeýle hem hünär tehniki goldawyny öz içine alýan hyzmatlaryň doly toplumyny alarsyňyz. “Semalt” -y saýlap, öz onlaýn işiňizi aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz we BIR BIR bolup bilersiňiz.
Peýdalary
  • Tejribeli hünärmenler, ýer ýüzündäki islendik ýurtda, ýylyň dowamynda, gije-gündiziň dowamynda hyzmatdaşlyk etmek isleýärler. Bu adamlar islendik elektron söwdanyň aýratynlyklaryna düşünip bilerler.
  • Semalt portfeli 300,000-den gowrak müşderi üçin tamamlanan 800,000-den gowrak işi öz içine alýar. Projectshli taslamalar biziň çeşmämizde elýeterlidir.
  • Taslamaňyzy durmuşa geçirmek üçin iň az maýa goýum we hakykatdanam gowy netijeler.
  • Elmydama çeýe nyrhlar we amatly baha teklipleri bilen müşderilerimizi geň galdyrýarys.

Doly gözleg motory optimizasiýasy näme?

Bu iş şahsy dolandyryjynyň we SEO toparymyzyň gözegçiliginde bolar. Google filtrleri üçin sahypaňyzy barlarys we indiki strategiýany düzeris. Beýleki zatlaryň arasynda, Semalt hünärmenleri potensial maksatly diňleýjini özüne çekjek iň möhüm açar sözleri saýlarlar. Sahypanyň gurluşyny we açar sözleriň paýlanyşyny seljereris, şeýle hem degişli sözlemleriň soňraky mahabaty üçin sahypalary saýlarys. Bäsdeşleriňiz bilen doly ýaraglanmak üçin maglumat ýygnamak möhümdir.

Onlaýn çeşmäni nädip optimizirlemeli?

Onlaýn dükandan bäsdeşlerinden artykmaç peýdalanmak üçin mahabatyň öňüni alýan çäklendirmelerden dynmaly. Sizi birinji ýerde goýjak ädimleriň yzygiderliligini hödürleýäris:
  • açar sözlere laýyk meta belliklerini döretmek;
  • HTML koduny gowulandyrmak;
  • gözleg motorlarynyň häzirki zaman ülňülerine laýyk gelýän bellikleri we häsiýetleri düzmek.
Optimizasiýa, bozulan baglanyşyklary ýapmagy we öňe sürülýän çeşmeleriň iň köp mukdaryny döretmegi aňladýar. Robots.txt we .htaccess faýllaryny redaktirlemek sahypaňyzyň gözleg motory sahypalarynyň sanawynda görnükliligini ep-esli ýokarlandyrar.

Uly sözler we terminler gaty köp, şeýlemi? Sizi bulaşyklykdan we kelle agyrylaryndan uzaklaşdyrmak üçin bu ýerde ähli “bejeriş” çärelerini sanamaýarys. Bütindünýä Kerebinde satuwda we meşhurlykda birinji orny eýelemegiň nähili kyndygyny indi görýärsiňiz. SEO mahabaty hakykatdanam ýörite bilimleri talap edýär we öňki taslamalaryň tejribesine esaslanýar. Youngaş, höwesli we üstünlikli hünärmenler topary size kömek etmäge taýyn. Bilelikde täsirli SEO kampaniýasyny başlarys we gelýänler we geljek alyjylar üçin işiňizi görkezeris. Üstünlik mümkindir. Bagt hünärmenleri yzarlaýar. “Semalt” topary, isleseňiz şöhrat we abadançylyk ýolunda güýçli hereketlendirijiňiz bolar.

Dünýäniň islendik ýerinde ýaşap we islendik dilde gürläp bilersiňiz. Apple enjamlaryny Minskde bejerip ýa-da ABŞ-da gozgalmaýan emläk satyp bilersiňiz. Elbetde, işiňiz üçin çözgüt taparys we web sahypaňyzy tanadarys. Munuň nähili işleýändigini bilýäris, sebäbi biz tarapdary. Öz işiňize üns beriň we ony öňe süreliň. Bilelikde has köp zatlara ýeteris!
send email